மே 2020 காலேண்டர் - ரோமானிய

1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
3 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
10 மே, ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
10 மே, ஞாயிற்று கிழமை Monarchy Day அனுசரிப்புகள்
28 மே, வியாழன் கிழமை Orthodox Ascension Day அனுசரிப்புகள், வைதீகமான