കാലാവസ്ഥ Tearce, Macedonia ൽ

കാലാവസ്ഥ
°C
/  °C
weather
ദിവസം
സ്ഥലം
Tearce, Macedonia
താപനില അറിയൂ
 °C
കാറ്റിന്റെ വേഗത
 m/s
കാറ്റിന്റെ ഗതി
ദൃശ്യത
0.0 km
സമ്മർദ്ദം
 hPa
ഉഷ്ണം
 %

3 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം Tearce, Macedonia

3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം Tearce, Macedonia

ദിവസം പ്രവചനം താപനില ഏറ്റവും കൂടുതൽ /കുറവ് താപനില അറിയൂ കാറ്റിന്റെ വേഗത കാറ്റിന്റെ ഗതി ദൃശ്യത സമ്മർദ്ദം ഉഷ്ണം