ഓസ്‌ട്രേലിയ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ജനുവരി, ഞായർ Australia Day ദേശീയ അവധി ദിനം
21 മാർച്ച്, ശനി Harmony Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധിദിനം, നിയന്ത്രിത വ്യാപാര ദിനം
11 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday സംസ്ഥാന അവധി ദിനം, ആചാരം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ഏപ്രിൽ, ശനി ANZAC Day
1 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Western Australia Day പൊതു സംസ്ഥാന അവധി
8 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Queen’s Birthday സംസ്ഥാന അവധി ദിനം , പൊതു സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
5 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Labour Day സംസ്ഥാന അവധി ദിനം
11 നവംബർ, ബുധന്‍ Remembrance Day ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve പാർട്ട് ഡേ അവധി, ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധിദിനം, നിയന്ത്രിത വ്യാപാര ദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day ദേശീയ അവധിദിനം, സംസ്ഥാന അവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve പാർട്ട് ഡേ അവധി, ആചാരം