ಟರ್ಕಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Sovereignty and Children’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor and Solidarity Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ramadan Feast Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
14 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Ramadan Feast ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Ramadan Feast Day 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Ramadan Feast Day 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Democracy and National Unity Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Sacrifice Feast Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Sacrifice Feast ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Sacrifice Feast Day 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
22 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Sacrifice Feast Day 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Sacrifice Feast Day 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Victory Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Republic Day Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Republic Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Ataturk Memorial Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
Turkey Holidays Calendar 2021