તુર્કી કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 એપ્રિલ, શુક્રવાર National Sovereignty and Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor and Solidarity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ramadan Feast Eve હૉફ ડે
14 મે, શુક્રવાર Ramadan Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
15 મે, શનિવાર Ramadan Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
16 મે, રવિવાર Ramadan Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
19 મે, બુધવાર Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જુલાઈ, ગુરૂવાર Democracy and National Unity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જુલાઈ, સોમવાર Sacrifice Feast Eve હૉફ ડે
20 જુલાઈ, મંગળવાર Sacrifice Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જુલાઈ, બુધવાર Sacrifice Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
22 જુલાઈ, ગુરૂવાર Sacrifice Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
23 જુલાઈ, શુક્રવાર Sacrifice Feast Day 4 રાાષ્ટ્રીય રજા
30 ઑગસ્ટ, સોમવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Republic Day Eve હૉફ ડે
29 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Republic Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 નવેમ્બર, બુધવાર Ataturk Memorial Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Turkey Holidays Calendar 2021