സ്വീഡൻ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
5 ജനുവരി, ബുധന്‍ Twelfth Night ഡി ഫക്ടോ പകുതി ദിനം
6 ജനുവരി, വ്യാഴം Epiphany പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
16 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
17 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
30 ഏപ്രിൽ, ശനി Walpurgis Night ഡി ഫക്ടോ പകുതി ദിനം
1 മെയ്, ഞായർ May 1st പൊതുഅവധിദിനം
26 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day പൊതുഅവധിദിനം
29 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
4 ജൂൺ, ശനി Pentecost Eve ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
5 ജൂൺ, ഞായർ Whit Sunday പൊതുഅവധിദിനം
6 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ National day പൊതുഅവധിദിനം
24 ജൂൺ, വെള്ളി Midsummer Eve ഡി ഫക്ടോയും ബാങ്ക് അവധിയും
25 ജൂൺ, ശനി Midsummer Day പൊതുഅവധിദിനം
4 നവംബർ, വെള്ളി All Saint’s Eve ഡി ഫക്ടോ പകുതി ദിനം
5 നവംബർ, ശനി All Saint’s Day പൊതുഅവധിദിനം
13 നവംബർ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
27 നവംബർ, ഞായർ First Advent Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
4 ഡിസംബർ, ഞായർ Second Advent Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
11 ഡിസംബർ, ഞായർ Third Advent Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
18 ഡിസംബർ, ഞായർ Fourth Advent Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ഡി ഫക്ടോയും ബാങ്ക് അവധിയും