சிங்கப்பூர் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
18 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Thaipusam அனுசரிப்புகள்
1 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Chinese Lunar New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
15 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Total Defense Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை International Women’s Day அனுசரிப்புகள்
1 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை April Fool’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
16 ஏப்ரல், சனி கிழமை Easter Saturday அனுசரிப்புகள்
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labour Day தேசிய விடுமுறை
2 மே, திங்கள் கிழமை Hari Raya Puasa தேசிய விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mothers’ Day அனுசரிப்புகள்
15 மே, ஞாயிற்று கிழமை Vesak Day தேசிய விடுமுறை
18 மே, புதன் கிழமை International Museum Day அனுசரிப்புகள்
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Fathers’ Day அனுசரிப்புகள்
1 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Singapore Armed Forces Day அனுசரிப்புகள்
9 ஜூலை, சனி கிழமை Hari Raya Haji தேசிய விடுமுறை
21 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Racial Harmony Day அனுசரிப்புகள்
9 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை
7 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்