ലെബനൻ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, ചൊവ്വ Orthodox Christmas പൊതുഅവധിദിനം
9 ഫബ്രുവരി, ഞായർ St Maron’s Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Commemoration of the Assasination of PM Rafic Hariri പൊതുഅവധിദിനം
9 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ Teachers’ Day ആചാരം
21 മാർച്ച്, ശനി Mother’s Day ആചാരം
25 മാർച്ച്, ബുധന്‍ Feast of the Annunciation പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday പൊതുഅവധിദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
17 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Orthodox Good Friday ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
19 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Orthodox Easter Day ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
6 മെയ്, ബുധന്‍ Martyr’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ആചാരം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ Liberation and Resistance Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Assumption of Mary പൊതുഅവധിദിനം
20 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Muharram പൊതുഅവധിദിനം
29 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Ashoura പൊതുഅവധിദിനം
8 സെപ്റ്റംബർ, ചൊവ്വ Nativity of Mary ആചാരം
29 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം The Prophet’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, ഞായർ All Saints’ Day ആചാരം
22 നവംബർ, ഞായർ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം