ಕುವೈತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
25 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ National Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
26 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Liberation Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Isra and Miraj ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
9 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Waqfat Arafat Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Islamic New Year ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ