కువైట్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day అధికారిక సెలవు
25 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం National Day అధికారిక సెలవు
26 ఫిబ్రవరి, శనివారం Liberation Day అధికారిక సెలవు
1 మార్చి, మంగళవారం Isra and Miraj అధికారిక సెలవు
3 మే, మంగళవారం Eid al-Fitr అధికారిక సెలవు
9 జూ, శనివారం Waqfat Arafat Day అధికారిక సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha అధికారిక సెలవు
30 జూ, శనివారం Islamic New Year అధికారిక సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం The Prophet’s Birthday అధికారిక సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము