ജർമ്മനി കലണ്ടർ 2021

27 ജനുവരി, ബുധന്‍ Remembrance Day for the Victims of National Socialism ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
23 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
3 ജൂൺ, വ്യാഴം Corpus Christi ക്രിസ്ത്യൻ, പൊതു പ്രാദേശിക അവധി
9 നവംബർ, ചൊവ്വ Fall of the Berlin Wall ആചാരം
Germany Holidays Calendar 2021