ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ National Heroes’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labour Day/ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Children’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ All Saints’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ