કેપ વર્ડે કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
13 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર National Heroes’ Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Labour Day/ May Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
1 જૂન, બુધવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, સોમવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, મંગળવાર All Saints’ Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા