കേപ് വെർഡെ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year പൊതുഅവധിദിനം
13 ജനുവരി, ബുധന്‍ Democracy Day പൊതുഅവധിദിനം
20 ജനുവരി, ബുധന്‍ National Heroes’ Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ശനി Labour Day/ May Day പൊതുഅവധിദിനം
9 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
1 ജൂൺ, ചൊവ്വ Children’s Day പൊതുഅവധിദിനം
20 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
5 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Assumption of Mary പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, തിങ്കള്‍ All Saints’ Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
Cape Verde Holidays Calendar 2021