કેનેડા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany ઇસાઈ, તહેવાર
2 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Groundhog Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Islander Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Family Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Nova Scotia Heritage Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Louis Riel Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Yukon Heritage Day સ્થાનીય ડી ફેક્ટો રજા
9 માર્ચ, સોમવાર Commonwealth Day તહેવાર
17 માર્ચ, મંગળવાર St. Patrick’s Day તહેવાર
6 એપ્રિલ, સોમવાર National Tartan Day તહેવાર
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Vimy Ridge Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
18 મે, સોમવાર Victoria Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જૂન, રવિવાર Canada Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, રવિવાર National Indigenous Peoples Day તહેવાર
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑક્ટોબર, સોમવાર Thanksgiving Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 ઑક્ટોબર, રવિવાર Healthcare Aide Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, બુધવાર Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર