ബെർമുഡ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
10 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
15 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
30 ജൂലയി, വ്യാഴം Emancipation Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Somer’s Day പൊതുഅവധിദിനം
7 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Halloween ആചാരം
11 നവംബർ, ബുധന്‍ Remembrance Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം