பெனின் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
10 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Vodoun Festival பொது விடுமுறை
16 ஜனவரி, ஞாயிற்று கிழமை Day of Remembrance தேசிய விடுமுறை
28 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை People’s Sovereignty Day தேசிய நாட்கள்
8 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Women’s Day தேசிய நாட்கள்
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Korité பொது விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Tabaski பொது விடுமுறை
1 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை Maouloud பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை All Saint’s Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை