ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Epiphany ಹಬ್ಬ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Iris Day ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
21 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Day of the Flemish Community ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
21 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Belgian National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Assumption of Mary ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Day of the French Community ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Walloon Region Day ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
1 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ All Saints’ Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Armistice Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ German-speaking Community Day ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
6 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ St. Nicholas Day ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Boxing Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ