బెల్జియం క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం Epiphany ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday బ్యాంకు సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
8 మే, శుక్రవారం Iris Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
21 మే, గురువారం Ascension Day జాతీయ సెలవు
31 మే, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
1 జూన్, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
11 జూ, శనివారం Day of the Flemish Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
21 జూ, మంగళవారం Belgian National Day జాతీయ సెలవు
15 ఆగస్టు, శనివారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
27 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Day of the French Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
27 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Walloon Region Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
1 నవంబర్, ఆదివారం All Saints’ Day జాతీయ సెలవు
11 నవంబర్, బుధవారం Armistice Day జాతీయ సెలవు
15 నవంబర్, ఆదివారం German-speaking Community Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
6 డిసెంబర్, ఆదివారం St. Nicholas Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day బ్యాంకు సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము