బాంగ్లాదేశ్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day ఆప్షనల్ సెలవు
10 జనవరి, శుక్రవారం Bangabandhu Homecoming Day ఆచారము
8 ఫిబ్రవరి, శనివారం Maghi Purnima ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
21 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Maha Shivaratri ఆప్షనల్ సెలవు
21 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Language Martyrs’ Day పబ్లిక్ సెలవు
26 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Ash Wednesday ఆప్షనల్ సెలవు
2 మార్చి, సోమవారం National Flag Day ఆచారము
17 మార్చి, మంగళవారం Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
22 మార్చి, ఆదివారం Shab-e-Meraj ఆప్షనల్ సెలవు
26 మార్చి, గురువారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
8 ఏప్రిల్, బుధవారం Shab e-Barat పబ్లిక్ సెలవు
9 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday ఆప్షనల్ సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆప్షనల్ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆప్షనల్ సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Day ఆప్షనల్ సెలవు
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆప్షనల్ సెలవు
14 ఏప్రిల్, మంగళవారం Bengali New Year పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
6 మే, బుధవారం Buddha Purnima/Vesak జాతీయ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
19 మే, మంగళవారం Shab-e-qadr పబ్లిక్ సెలవు
25 మే, సోమవారం Eid ul-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
1 జూ, బుధవారం July 1 Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
31 జూ, శుక్రవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, శనివారం National Mourning Day పబ్లిక్ సెలవు
29 ఆగస్టు, శనివారం Ashura పబ్లిక్ సెలవు
17 సెప్టెంబర్, గురువారం Mahalaya ఆప్షనల్ సెలవు
26 అక్టోబర్, సోమవారం Durga Puja పబ్లిక్ సెలవు
30 అక్టోబర్, శుక్రవారం Eid e-Milad-un Nabi పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
14 నవంబర్, శనివారం Lakshmi Puja ఆప్షనల్ సెలవు
16 డిసెంబర్, బుధవారం Victory Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆప్షనల్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day ఆప్షనల్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve బ్యాంకు సెలవు