બાંગ્લાદેશ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day વૈક્લપિક રજા
10 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Bangabandhu Homecoming Day તહેવાર
8 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Maghi Purnima તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
21 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Maha Shivaratri વૈક્લપિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Language Martyrs’ Day સાર્વજનિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Ash Wednesday વૈક્લપિક રજા
2 માર્ચ, સોમવાર National Flag Day તહેવાર
17 માર્ચ, મંગળવાર Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday સાર્વજનિક રજા
22 માર્ચ, રવિવાર Shab-e-Meraj વૈક્લપિક રજા
26 માર્ચ, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
8 એપ્રિલ, બુધવાર Shab e-Barat સાર્વજનિક રજા
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday વૈક્લપિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday વૈક્લપિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday વૈક્લપિક રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Day વૈક્લપિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday વૈક્લપિક રજા
14 એપ્રિલ, મંગળવાર Bengali New Year સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day સાર્વજનિક રજા
6 મે, બુધવાર Buddha Purnima/Vesak રાાષ્ટ્રીય રજા
10 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
19 મે, મંગળવાર Shab-e-qadr સાર્વજનિક રજા
25 મે, સોમવાર Eid ul-Fitr સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 જુલાઈ, બુધવાર July 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર National Mourning Day સાર્વજનિક રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ashura સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Mahalaya વૈક્લપિક રજા
26 ઑક્ટોબર, સોમવાર Durga Puja સાર્વજનિક રજા
30 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Eid e-Milad-un Nabi સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
14 નવેમ્બર, શનિવાર Lakshmi Puja વૈક્લપિક રજા
16 ડિસેમ્બર, બુધવાર Victory Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day વૈક્લપિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve બૈંક હોલિડે