అజర్బైజాన్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జనవరి, గురువారం Martyr’s Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మార్చి, మంగళవారం Women’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 మార్చి, ఆదివారం Nowruz/Spring Holiday పబ్లిక్ సెలవు
9 మే, సోమవారం Victory Day over Fascism పబ్లిక్ సెలవు
28 మే, శనివారం Republic Day పబ్లిక్ సెలవు
15 జూన్, బుధవారం Day of National Salvation of the Azerbaijani People పబ్లిక్ సెలవు
26 జూన్, ఆదివారం Azerbaijan Armed Forces Day పబ్లిక్ సెలవు
18 అక్టోబర్, మంగళవారం National Independence Day ఆచారము
9 నవంబర్, బుధవారం State Flag Day of Azerbaijan పబ్లిక్ సెలవు
12 నవంబర్, శనివారం Constitution Day ఆచారము
17 నవంబర్, గురువారం National Revival Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము
31 డిసెంబర్, శనివారం World Azerbaijanis Solidarity Day పబ్లిక్ సెలవు