અઝરબૈજાન કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, મંગળવાર Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 માર્ચ, રવિવાર Nowruz/Spring Holiday સાર્વજનિક રજા
9 મે, સોમવાર Victory Day over Fascism સાર્વજનિક રજા
28 મે, શનિવાર Republic Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, બુધવાર Day of National Salvation of the Azerbaijani People સાર્વજનિક રજા
26 જૂન, રવિવાર Azerbaijan Armed Forces Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑક્ટોબર, મંગળવાર National Independence Day તહેવાર
9 નવેમ્બર, બુધવાર State Flag Day of Azerbaijan સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, શનિવાર Constitution Day તહેવાર
17 નવેમ્બર, ગુરૂવાર National Revival Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર World Azerbaijanis Solidarity Day સાર્વજનિક રજા