అరుబా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
25 జనవరి, సోమవారం Betico Croe’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
15 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Carnival Monday పబ్లిక్ సెలవు
18 మార్చి, గురువారం National Anthem and Flag Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
27 ఏప్రిల్, మంగళవారం King’s Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
Aruba Holidays Calendar 2021