ಅರುಬಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Betico Croe’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Carnival Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ National Anthem and Flag Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ King’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
Aruba Holidays Calendar 2021