அல்பேனியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
2 ஜனவரி, ஞாயிற்று கிழமை New Year’s Day / Day 2 தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
14 மார்ச், திங்கள் கிழமை Summer Day தேசிய விடுமுறை
22 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Nevruz Day தேசிய விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
16 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள்
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday அனுசரிப்புகள்
22 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday/Orthodox அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
23 ஏப்ரல், சனி கிழமை Easter Saturday/Orthodox அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
24 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday/Orthodox தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
25 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday/Orthodox அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை International Worker’s Day தேசிய விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Fitr தேசிய விடுமுறை
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Feast of the Sacrifice தேசிய விடுமுறை
5 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Mother Teresa Beatification Day தேசிய விடுமுறை
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
28 நவம்பர், திங்கள் கிழமை Flag and Independence Day தேசிய விடுமுறை
29 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Liberation Day தேசிய விடுமுறை
8 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை National Youth Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்