ഡിസംബർ 2022 കലണ്ടർ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

16 ഡിസംബർ, വെള്ളി Day of Reconciliation പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Day of Goodwill പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം