டிசம்பர் 2022 காலேண்டர் - ஐர்லேண்ட்

24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை St. Stephen’s Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்