ഡിസംബർ 2022 കലണ്ടർ - ഇന്തോനേഷ്യ

24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം