டிசம்பர் 2022 காலேண்டர் - ஆர்மீனியா

7 டிசம்பர், புதன் கிழமை Spitak Remembrance Day அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்