ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ