ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - યુનાઇટેડ કિંગડમ

25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day બૈંક હોલિડે
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day બૈંક હોલિડે