ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ദക്ഷിണ കൊറിയ

1 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Armed Forces Day ആചാരം
3 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ National Foundation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Constitution Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം