മെയ് 2021 കലണ്ടർ - ദക്ഷിണ കൊറിയ

1 മെയ്, ശനി Labor Day ബാങ്ക് അവധി
5 മെയ്, ബുധന്‍ Children’s Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, ശനി Parent’s Day ആചാരം
15 മെയ്, ശനി Teacher’s Day ആചാരം
19 മെയ്, ബുധന്‍ Buddha’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം