அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - மெக்ஸிகோ

12 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Columbus Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்