ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - മലേഷ്യ

24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ഫെഡറൽ പൊതു അവധി
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം