ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಭಾರತ

2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Mahatma Gandhi Jayanti ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Dussehra ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Maharishi Valmiki Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Milad un-Nabi/Id-e-Milad ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Karaka Chaturthi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ