નવેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - ભારત

1 નવેમ્બર, સોમવાર Haryana Day રાજ્ય રજાઓ
4 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Diwali/Deepavali ગેઝેટેડ રજા
5 નવેમ્બર, શુક્રવાર Govardhan Puja પ્રતિબંધિત રજા
10 નવેમ્બર, બુધવાર Chhat Puja પ્રતિબંધિત રજા
19 નવેમ્બર, શુક્રવાર Guru Nanak Jayanti સાર્વજનિક રજા