ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ഈജിപ്ത്

6 ഒക്റ്റോബർ, ബുധന്‍ Armed Forces Day ദേശീയ അവധി ദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Prophet Mohamed’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം