அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - கேமெரூன்

1 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Independence of Southern British Cameroons from UK அனுசரிப்புகள்
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை The Prophet’s Birthday அனுசரிப்புகள்