ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - കംബോഡിയ

15 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Commemoration Day of King’s Father പൊതുഅവധിദിനം
29 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി King’s Coronation Day പൊതുഅവധിദിനം