ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - ബാർബഡോസ്

24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി Old Year’s Night/ New Year’s Eve ആചാരം