அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - ஆஸ்திரியா

10 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Plebiscite Day மாநில விடுமுறை
26 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Reformation Day அனுசரிப்புகள்