ഡിസംബർ 2020 കലണ്ടർ - ബാർബഡോസ്

24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Old Year’s Night/ New Year’s Eve ആചാരം