United States Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of United States Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
16 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
20 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, શુક્રવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
17 એપ્રિલ, સોમવાર Tax Day તહેવાર
5 મે, શુક્રવાર Cinco de Mayo તહેવાર
14 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
29 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, મંગળવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
4 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
9 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
22 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Halloween તહેવાર
7 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, શનિવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
23 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
24 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ