Bosnia and Herzegovina Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bosnia and Herzegovina Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર New Year’s / Day 2 સાર્વજનિક રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Orthodox Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
7 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Orthodox Christmas Day વૈક્લપિક રજા
9 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Day of the Republika Srpska સામાન્ય રજા
14 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Orthodox New Year સ્થાનીય છુટ્ટી, રૂઢિવાદી
14 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, રવિવાર Independence Day સામાન્ય રજા
8 માર્ચ, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, રવિવાર Brčko District Establishment Day સામાન્ય રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday વૈક્લપિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday વૈક્લપિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday વૈક્લપિક રજા
17 એપ્રિલ, શુક્રવાર Orthodox Good Friday વૈક્લપિક રજા
18 એપ્રિલ, શનિવાર Orthodox Holy Saturday તહેવાર, રૂઢિવાદી
19 એપ્રિલ, રવિવાર Orthodox Easter Sunday વૈક્લપિક રજા
20 એપ્રિલ, સોમવાર Orthodox Easter Monday વૈક્લપિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, શનિવાર Victory Day સામાન્ય રજા
24 મે, રવિવાર End of Ramadan વૈક્લપિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Feast of the Sacrifice વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
1 નવેમ્બર, રવિવાર All Saint’s Day સામાન્ય રજા
21 નવેમ્બર, શનિવાર Dayton Peace Agreement Day સામાન્ય રજા
25 નવેમ્બર, બુધવાર Statehood Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day વૈક્લપિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ