Albania Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Albania Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, గురువారం New Year’s Day / Day 2 జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
14 మార్చి, శనివారం Summer Day జాతీయ సెలవు
22 మార్చి, ఆదివారం Nevruz Day జాతీయ సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆచారము
17 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
18 ఏప్రిల్, శనివారం Easter Saturday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
19 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday/Orthodox జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
20 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 మే, శుక్రవారం International Worker’s Day జాతీయ సెలవు
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Feast of the Sacrifice జాతీయ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, శనివారం Mother Teresa Beatification Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
28 నవంబర్, శనివారం Flag and Independence Day జాతీయ సెలవు
29 నవంబర్, ఆదివారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, మంగళవారం National Youth Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి