యునైటెడ్ స్టేట్స్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day ఫెడరల్ సెలవు
17 జనవరి, సోమవారం Martin Luther King Jr. Day ఫెడరల్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
21 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Presidents’ Day ఫెడరల్ సెలవు /రాష్ట్ర సెలవు
17 మార్చి, గురువారం St. Patrick’s Day ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Tax Day ఆచారము
5 మే, గురువారం Cinco de Mayo ఆచారము
8 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
30 మే, సోమవారం Memorial Day ఫెడరల్ సెలవు
19 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
4 జూ, సోమవారం Independence Day ఫెడరల్ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, సోమవారం Labor Day ఫెడరల్ సెలవు
10 అక్టోబర్, సోమవారం Columbus Day ఫెడరల్ సెలవు
23 అక్టోబర్, ఆదివారం Mother-in-Law Day ఆప్షనల్ సెలవు
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
8 నవంబర్, మంగళవారం Election Day ఆచారము
11 నవంబర్, శుక్రవారం Veterans Day ఫెడరల్ సెలవు
24 నవంబర్, గురువారం Thanksgiving Day ఫెడరల్ సెలవు
25 నవంబర్, శుక్రవారం Black Friday ఆచారము
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day ఫెడరల్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve రాష్ట్ర సెలవులు ,ఆచారములు