ఆస్ట్రేలియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
26 జనవరి, బుధవారం Australia Day జాతీయ సెలవు
21 మార్చి, సోమవారం Harmony Day ఆచారము
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు /పరిమితం చేయబడిన వ్యాపార సెలవు
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday రాష్ట్ర సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday రాష్ట్ర సెలవులు ,ఆచారములు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
25 ఏప్రిల్, సోమవారం ANZAC Day NA
6 జూన్, సోమవారం Western Australia Day సామాన్య రాష్ట్ర సెలవు
13 జూన్, సోమవారం Queen’s Birthday రాష్ట్ర సెలవు/సామాన్య రాష్ట్ర సెలవు
3 అక్టోబర్, సోమవారం Labour Day రాష్ట్ర సెలవు
11 నవంబర్, శుక్రవారం Remembrance Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve పార్ట్ డే సెలవు ,ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు /పరిమితం చేయబడిన వ్యాపార సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day జాతీయ సెలవు /రాష్ట్ర సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve పార్ట్ డే సెలవు ,ఆచారము