ઓસ્ટ્રેલિયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 જાન્યુઆરી, બુધવાર Australia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 માર્ચ, સોમવાર Harmony Day તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday રાજ્ય રજાઓ
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, સોમવાર ANZAC Day NA
6 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
13 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ
3 ઑક્ટોબર, સોમવાર Labour Day રાજ્ય રજાઓ
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Remembrance Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day રાષ્ટ્રીય રજા, રાજ્ય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર