వియాత్నం క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం International New Year’s Day జాతీయ సెలవు
24 జనవరి, శుక్రవారం Vietnamese New Year’s Eve జాతీయ సెలవు
25 జనవరి, శనివారం Vietnamese New Year జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, గురువారం Hung Kings Festival జాతీయ సెలవు
30 ఏప్రిల్, గురువారం Liberation Day/Reunification Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం International Labor Day జాతీయ సెలవు
28 జూన్, ఆదివారం Vietnamese Family Day ఆచారము
2 సెప్టెంబర్, బుధవారం Independence Day జాతీయ సెలవు
20 అక్టోబర్, మంగళవారం Vietnamese Women’s Day ఆచారము
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, గురువారం International New Year’s Eve ఆచారము